Get Adobe Flash player

 

โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษสู่ประชาคมอาเซียน

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ร่วมกับ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย

จัดการฝึกอบรมภาษาอังกฤษให้กับบุคลากรของอบต.คลองวาฬเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

 ระหว่าง เดือนมีนาคม - มิถุนายน 2556

DSC07212

DSC07229

DSC07216

DSC07238